Zakończenie wsparcia dla Windows Server 2012 oraz Windows Server 2012 R2

8 listopada 2023

Microsoft notebook

Koniec wsparcia Windows Server 2012 / 2012 R2

Wsparcie dla Windows Server 2012 oraz dla Windows Server 2012 R2 zakończyło się 10 października 2023. Dotyczy to edycji produktu: Datacenter, Essentials, for Embedded Systems, Foundation, Standard.

Począwszy od tej daty wspomniane produkty Microsoft przestały otrzymywać: aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje niezwiązane z bezpieczeństwem, poprawki błędów. Producent nie zapewnia już wsparcia technicznego, jak również nie oferuje aktualizacji zawartości technicznej online.

Stały cykl życia

Do wielu produktów komercyjnych Microsoft zastosowanie mają zasady stałego cyklu życia. Zasady zapewniają: określony cykl życia wsparcia i serwisowania w momencie wprowadzenia produktu na rynek, minimum pięć lat wsparcie podstawowego, dodatkowy okres wsparcia dodatkowego dla wybranych produktów.

Microsoft dokłada najwyższych starań, by oferowane produkty były dobrze zabezpieczone. Luki w zabezpieczeniach są usuwane podczas opracowywania produktów, mimo to luki w oprogramowaniu pozostają faktem i zalecane jest instalowanie najnowszych wersji produktów, aktualizacji zabezpieczeń oraz dodatków Service Pack, aby zachować bezpieczeństwo.

Starsze produkty mogą nie spełniać dzisiejszych wymogów bezpieczeństwa. Microsoft może nie być w stanie udostępnić aktualizacji zabezpieczeń dla takich starszych produktów.

Koniec wsparcia Windows Server 2012 / 2012 R2

Rodzaje wsparcia

Wsparcie w trakcie faz cyklu życia produktów

Wyróżniamy następujące rodzaje wsparcia w trakcie faz cyklu życia produktów Microsoft objętych zasadą stałego cyklu życia: prośba o zmianę projektu i funkcji produktu, aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje niezwiązane z bezpieczeństwem, samopomoc, płatna pomoc techniczna.

Aktualizacje zabezpieczeń

Jednym z dostępnych rodzajów wsparcia są aktualizacje zabezpieczeń, które dostępne są podczas okresu wsparcia podstawowego oraz podczas okresu rozszerzonej pomocy technicznej.

Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne za pośrednictwem rozszerzonego programu aktualizacji zabezpieczeń również poza końcem pomocy technicznej.

Faza cyklu życia: wsparcie podstawowe

Wsparcie podstawowe jest pierwszą fazą cyklu życia produktu. Na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack dostępna jest zasadnicza pomoc techniczna dla produktów i usług, obejmująca: pomoc techniczną przed incydentami (wsparcie w incydentach bez opłat, płatne wsparcie w incydentach, wsparcie naliczane co godzinę, wsparcie dla roszczeń gwarancyjnych), wsparcie aktualizacji zabezpieczeń, możliwość żądania aktualizacji innych niż aktualizacje zabezpieczeń.

Faza cyklu życia: rozszerzona pomoc techniczna

Faza wsparcia rozszerzonego jest zgodna z głównym wsparciem. Na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack rozszerzona pomoc techniczna obejmuje: płatne wsparcie, aktualizacje zabezpieczeń bez dodatkowych kosztów.

Dodatki Service Pack

Oprogramowanie Microsoft jest stale ulepszane. Aktualizacje i poprawki są tworzone i wydawane dla rozpoznawanych problemów. Wiele z tych poprawek jest regularnie łączonych w jeden pakiet (nazywany dodatkiem Service Pack), który jest udostępniany do instalacji.

Microsoft publikuje określone terminy pomocy technicznej dla poprzedniego dodatku Service Pack po wydaniu nowego dodatku Service Pack.

Dla serwerów systemu Windows czas trwania pomocy technicznej dodatku Service Pack wynosi 24 miesiące.

Po zakończeniu obsługi produktu kończy się również obsługa wszystkich dodatków Service Pack dla danego produktu. Cykl życia produktu zastępuje zasady dodatku Service Pack

Faza cyklu życia: rozszerzona pomoc techniczna

ESU

Rozszerzona aktualizacja zabezpieczeń

Rozszerzona aktualizacja zabezpieczeń (ESU) to ostateczna opcja dla firm, które stoją przed koniecznością uruchomienia wybranych starszych produktów Microsoft po zakończeniu pomocy technicznej.

ESU zawiera krytyczne lub ważne aktualizacje zabezpieczeń przez maksymalnie trzy lata od daty zakończenia rozszerzonej pomocy technicznej produktu (np. WinSrv 2012 lub 2012 R2).

Rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń nie zawierają nowych funkcji oraz żądanych przez klienta aktualizacji niezwiązanych z bezpieczeństwem oraz żądań zmiany projektu.

Dla Windows Server 2012 oraz R2 data końcowa ESU roku pierwszego przypada na 8 października 2024, data końcowa ESU roku drugiego przypada na 14 października 2025, data końcowa ESU roku trzeciego przypada na 13 października 2026.

Pomoc techniczna po dacie rozszerzonej pomocy technicznej

W celu uzyskania pomocy technicznej klienci muszą zakupić rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń i mieć aktywny plan pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej produktu, który został przeniesiony poza datę rozszerzonej pomocy technicznej.

Często pojawia się pytanie o możliwość dołączenia później i zakupu tylko Year 2 licencji oprogramowania 2012. Według Microsoft organizacje muszą zakupić poprzednie miesiące/lata licencji ESU, gdy dołączają do nich w późniejszym okresie.

Bezpłatne licencje ESU

Bezpłatne licencje ESU będą dostępne dla klientów na platformie Azure. Licencje będą obejmować procesy uruchomione w usłudze Azure Virtual Machines, Azure Dedicated Host, Azure VMware Solutions, klastrach w chmurze Nutanix na platformie Azure oraz w usłudze Azure Stack Hub/Edge/HCI.

Typ aktualizacji w licencji ESU

Oprogramowanie 2012 (system Windows Server) będzie miało w licencji ESU dystrybułowane poprawki “krytyczne” i “ważne”.

Licencje ESU nie zawierają nowych funkcji, żądanych przez klienta aktualizacji niezwiązanych z bezpieczeństwem, ani żądań zmiany projektu. Firma Microsoft może w razie potrzeby uwzględnić poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami.

Pomoc techniczna po dacie rozszerzonej pomocy technicznej

Poprawki “krytyczne” oraz poprawki “ważne”

Aktualizacje krytyczne

Poprawki “krytyczne” dotyczą luki, której wykorzystanie może pozwolić na wykonanie kodu bez interakcji użytkownika.

Scenariusze takie obejmują samorozprzestrzeniające się złośliwe oprogramowanie (np. robaki sieciowe) lub nieuniknione scenariusze powszechnego użycia, w których wykonanie kodu następuje bez ostrzeżeń i monitów.

Może to oznaczać przeglądanie strony internetowej lub otwieranie wiadomości e-mail. Firma Microsoft zaleca, aby administratorzy IT natychmiast zastosowali aktualizacje krytyczne.

Aktualizacje ważne

Poprawki “ważne” dotyczą luki, której wykorzystanie może skutkować naruszeniem poufności, integralności lub dostępności danych użytkownika bądź integralności lub dostępności zasobów przetwarzających.

Te scenariusze obejmują typowe scenariusze użycia, w których klient zostaje narażony na ostrzeżenia lub monity niezależnie od pochodzenia, jakości i użyteczności monitu.

Uwzględniono także sekwencje działań użytkownika, które nie generują monitów ani ostrzeżeń. Firma Microsoft zaleca administratorom IT jak najszybsze zainstalowanie ważnych aktualizacji.

Opcje pomocy technicznej dla klientów z licencją ESU

Klienci mogą korzystać z aktywnej umowy pomocy technicznej, jak np. pakiet Software Assurance albo pomoc techniczna Premier/Unified Support w odpowiednich lokalnych i hostowanych produktach systemu Windows Server 2012/2012 R2, aby uzyskać pomoc techniczną, jeśli zdecydują się pozostać w lokalnych lub hostowanych środowiskach.

W przypadku hostowania na platformie Azure, klienci mogą skorzystać z planu pomocy technicznej platformy Azure, w celu uzyskania pomocy technicznej.

Wersje Windows Server 2012/2012 R2 kwalifikujące się do licencjonowania ESU

Wersje Standard, Datacenter oraz Embedded systemu Windows Server 2012/2012 R2 kwalifikują się do licencjonowania ESU.

Co obejmują aktualizacje ESU?

W przypadku systemów Windows Server 2012/2012 R2 licencje ESU obejmują zapewnienie aktualizacji zabezpieczeń oraz aktualizacje ocenione przez „System klasyfikacji ważności aktualizacji zabezpieczeń” jako „krytyczne” i „ważne” przez maksymalnie trzy lata po zakończeniu wsparcia.

Wersje Windows Server 2012/2012 R2 kwalifikujące się do licencjonowania ESU

Licencje ESU w programie CSP

Licencje ESU są dostępne w programie CSP przez usługę Azure Arc począwszy od 1 września 2023. Licencje ESU są dostępne w programie CSP (spoza usługi Azure Arc) począwszy od 1 października 2023.

Partnerzy Microsoft w zakresie dostarczania rozwiązań w chmurze (CSP) będą mogli oferować licencje ESU dla wersji objętych zakończeniem wsparcia systemów Windows Server.

Pakiet Software Assurance dla serwerów lokalnych

Organizacje nie są zobowiązane do objęcia wszystkich serwerów lokalnych aktywnym pakietem Software Assurance w celu uzyskania licencji ESU dla środowisk lokalnych.

Klienci mogą zdecydować się na objęcie tylu serwerów lokalnych w wersji 2912/2012 R2 za pomocą pakietu Software Assurance, ile potrzebują licencji ESU.

Software Assurance dla licencji CAL

Organizacje potrzebują pakiet Software Assurance (lub równoważne licencje subskrypcji) dla licencji CAL, aby uzyskać dostęp do serwerów objętych licencjami ESU. Objęcie licencją ESU nie jest wymagane ani dostępne dla licencji CAL.

Najnowszy dodatek Service Pack

Organizacje posiadające oprogramowanie Windows Server 2012 lub 2012 R2 muszą mieć najnowszy dodatek Service Pack, aby korzystać z aktualizacji ESU. Microsoft będzie tworzyć tylko aktualizacje, które można zastosować do najnowszego dodatku Service Pack.

Jeżeli organizacja nie posiada pakietu Software Assurance?

Opcja uzyskania dostępu do aktualizacji ESU dla organizacji z oprogramowaniem Windows Server 2012 oraz 2012 R2 nie posiadających pakietu Software Assurance to migracja na platformę Azure.

W przypadku obciążeń zmiennych zaleca się, aby firmy przeprowadzały migrację na platformę Azure za pośrednictwem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, co umożliwia skalowanie w górę lub w dół w dowolnym momencie. W przypadku przewidywalnych obciążeń zaleca się migrację na platformę Azure za pośrednictwem opcji Server Subscription i Reserved Instances.

Firmy, które muszą pozostać w środowisku lokalnym (on premise), mogą zakupić licencje ESU, jeśli mają aktywną subskrypcję Active Server za pośrednictwem umów i programów: EAS, EES, CSP lub licencji za pośrednictwem umowy EA lub SCE z pakietem Software Assurance dołączonym za pośrednictwem tych programów.

Klienci mogą również korzystać z pakietu Software Assurance za pośrednictwem umów: Open, Select lub MPSA oprócz licencji produktów za pośrednictwem umów i programów EA, EAS, SCE, EES lub subskrypcji za pośrednictwem dostawcy CSP. Licencje i pakiet Software Assurance nie muszą być zawarte w tej samej umowie.

Co ważne, objęcie licencją ESU nie musi być równoległe czasowo z objęciem pakietem Software Assurance, ale firma musi mieć co najmniej jeden miesiąc kwalifikowanego objęcia pakietem Software Assurance pozostały w momencie zakupu objęcia licencją ESU dla danego roku.

Jeżeli organizacja nie posiada pakietu Software Assurance?

Ostateczny termin migracji serwerów na platformę Azure

Nie ma ostatecznego terminu migracji obciążeń systemu Windows Server 2012/R2 na platformę Azure. Zaleca się jednak ukończenie migracji przed datą zakończenia pomocy technicznej, aby nie przegapić żadnych aktualizacji ESU.

Jeśli klienci przegapią rok objęcia aktualizacjami ESU, mogą kupić objęcie za poprzednie lata w tym samym czasie, kiedy kupują objęcie na bieżący okres.

Dystrybucja aktualizacji ESU

Na platformie Azure licencje ESU są stosowane automatycznie. W środowiskach lokalnych i hostowanych istnieją dwie opcje pobierania aktualizacji ESU.

Włączenie licencji ESU przez usługę Azure Arc

Pierwsza opcja pozwala na włączenie licencji ESU przez usługę Azure Arc, w której można rejestrować maszyny z licencją ESU Windows Server 2012/R2 za pośrednictwem portalu Azure Portal.

Opłata za licencje jest rozliczana na platformie Azure. Firma płaci wówczas miesięczną opłatę za licencje ESU.

Klucze nie są potrzebne. Nowa subskrypcja platformy Azure wykonuje cały proces uwierzytelniania i zastępuje potrzebę pozyskiwania, wdrażania i zarządzania kluczami.

Ponadto w widoku spisu zostanie wyświetlone objęcie licencją ESU wszystkich maszyn z systemem Windows i SQL Server włączonych przez usługę Azure Arc.

Aktualizacje ESU za pośrednictwem usługi Windows Server Update

Druga opcja pozwala pobrać aktualizacje ESU za pośrednictwem usługi Windows Update, Windows Server Update. Plik Wsusscn2.cab będzie również obejmować aktualizacje ESU i będzie dostępny w okresie rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń.

Aktualizacje ESU za pośrednictwem usługi Windows Server Update

Wdrożenie aktualizacji ESU przy działaniu w trybie offline

Serwery z obsługą usługi Azure Arc mogą obsługiwać sporadyczną utratę łączności, ale oczekują łączności co najmniej raz w trzydziestodniowym oknie czasowym.

Serwery z obsługą usługi Azure Arc obsługują publiczny punkt końcowy, serwer proxy i łącze prywatne jako opcje łączności.

Jeśli firma potrzebuje aktualizacji ESU w scenariuszu z brakiem połączenia, należy zastosować klucze licencji ESU ręcznie.

Pozostanie w środowisku lokalnym

Uaktualnienie do systemu Windows Server 2022

Firmy, które muszą pozostać w środowisku lokalnym, mogą przeprowadzić uaktualnienie do systemu Windows Server 2022.

Migrację do nowej wersji systemu Windows Server można zlecić wyspecjalizowanemu partnerowi IT, który będzie w stanie kompleksowo zrealizować wszystkie prace niezbędne dla przeniesienia usług do najnowszej wersji oprogramowania, zgodnie z rekomendacją Microsoft.

Zakup rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń (ESU)

Firmy, które muszą pozostać w środowisku lokalnym, mogą również zakupić rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń (ESU) dla systemu Windows Server 2012, zyskując do trzech lat aktualizacji zabezpieczeń.

Aktualizacje ESU będą kontynuowane przez trzy lata, z możliwością corocznego przedłużenia, do 13 października 2026.

Zakup rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń (ESU)